Skip to content
Home » Windows Script Host 오류 | Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정] 상위 96개 베스트 답변

Windows Script Host 오류 | Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정] 상위 96개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “windows script host 오류 – Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정]“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://hu.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://hu.taphoamini.com/photos/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Tech Frenzy 이(가) 작성한 기사에는 조회수 78,429회 및 좋아요 545개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

windows script host 오류 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정] – windows script host 오류 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Best video or photo repair tools : https://bit.ly/2Gch19t
How to recover your lost data, try Recoverit: https://bit.ly/3mzPWwj
=======================================================================
If you are facing a script host error while starting up windows, you can follow these 3 steps to fix them.
1. sfc /scannow
2. .vbs – VBSFile
3. Windows Defender

Music : Good Vibes : https://www.youtube.com/watch?v=2sFxUXs_bTA
#scripthosterror #windows10 #bugs

windows script host 오류 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

급합니다 window script host 오류 – Microsoft 커뮤니티

급합니다 window script host 오류. 몇일전 백신프로그램 검사돌려놓고 아무생각없이 검사에 걸린 프로그램들 삭제 해놓고나서. 이렇게 오류가 뜨고 있습니다.

+ 여기에 표시

Source: answers.microsoft.com

Date Published: 8/19/2021

View: 3113

Cách sửa lỗi Windows Script Host trên Windows 10

Nếu lỗi script xuất hiện trên máy tính của bạn trong trình duyệt, điều đó có nghĩa là code JavaScript hoặc VBScript của bạn trên web không đúng.

+ 여기에 더 보기

Source: quantrimang.com

Date Published: 7/14/2021

View: 8711

윈도우 스크립트 파일 호스트(windows script host) 오류 injector …

윈도우10를 사용하다가 windows script host 창이 뜨면서 오류 메시지가 출력되는 경우가 있다. 일단은 윈도우 시작 아이콘 우측의 돋보기를 클릭한 …

+ 더 읽기

Source: tiktoknews.tistory.com

Date Published: 9/12/2022

View: 2122

해결됨 – Windows 10에서 Windows 스크립트 호스트 오류

Windows Script Host는 모든 Windows 운영 체제에 내장 된 관리 도구입니다. 주요 기능은 배치 파일과 같은 스크립팅 기능입니다. Windows 스크립트 호스트 오류는 …

+ 여기에 더 보기

Source: ko.gov-civil-setubal.pt

Date Published: 9/2/2021

View: 7939

부팅시 Windows Script Host 오류뜨는 문제 해결 방법

라는 Windows Script Host(스크립트 파일) 창이 뜨는 경우가 있습니다. 파일만 삭제하고 시작 프로그램이나 스케쥴러에 등록된 목록을 제거하지 …

+ 여기에 표시

Source: ezclean-lab.tistory.com

Date Published: 2/6/2021

View: 116

컴퓨터 킬 때 오류 창, pc 부팅 시 오류 안뜨게하는 방법

pc 부팅 시 오류 안 뜨게 하는 방법. 스크립트 파일 / windows script host 창 없애는 법. 안노옹~. 남양주 SNS 마케팅 전문가. 소셜마스터 후니훈.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: m.blog.naver.com

Date Published: 5/11/2021

View: 4191

수정 – Windows 10의 Windows Script Host 오류 – GeekingUp

“와 같은 오류 메시지가 표시됩니까?Windows Script Host access is disabled on this machine.” 컴퓨터에서 스크립트를 실행하는 동안? 실제로 이 문제에 직면한 경우 …

+ 여기에 더 보기

Source: geekingup.org

Date Published: 7/19/2021

View: 7025

6 Ways to Fix Windows Script Host Errors – MakeUseOf

6 Ways to Fix Windows Script Host Errors · 1. Scan Your PC for Viruses and Remove Any Threats · 2. Change the Default Value of the VBS File · 3.

+ 여기에 표시

Source: www.makeuseof.com

Date Published: 8/19/2021

View: 7037

Solved – Windows Script Host Error On Windows 10

What is Windows Script Host error? It is an error occurs now and then on PCs running all versions of Windows operating systems.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.minitool.com

Date Published: 10/2/2022

View: 1549

주제와 관련된 이미지 windows script host 오류

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정]. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정]
Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정]

주제에 대한 기사 평가 windows script host 오류

 • Author: Tech Frenzy
 • Views: 조회수 78,429회
 • Likes: 좋아요 545개
 • Date Published: 2019. 4. 21.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=djwUIrK7c-g

Cách sửa lỗi Windows Script Host trên Windows 10

Máy tính Windows 10 của bạn có hiển thị lỗi Windows Script Host vài giây một lần không? Đừng hoảng sợ, rất có thể đó không phải là một sự lây nhiễm phần mềm độc hại (mặc dù trông rất giống như vậy). May mắn thay, lỗi Windows Script Host khá dễ sửa chữa. Chỉ cần làm theo các bước trong bài viết này của Quantrimang.

Windows Script Host làm nhiệm vụ gì?

Windows Script Host, viết tắt là WSH, thực sự là một công nghệ của Microsoft. Nó được thiết kế cho các quản trị viên máy tính để tự động hóa và quản lý một số tác vụ cho những máy khách (hoặc máy chủ).

Khả năng viết script có thể so sánh với các file batch được bao gồm trong Windows Script Host. Một trong những đặc điểm rõ ràng nhất là nó không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Điều đó có nghĩa là host có thể làm việc với nhiều công cụ ngôn ngữ Active Scripting khác nhau.

Nói chung, Windows Script Host cung cấp một môi trường cho người dùng Windows để thực thi các script bằng những ngôn ngữ khác nhau và sẽ thực hiện các tác vụ thông qua nhiều mô hình đối tượng khác nhau.

Thông báo lỗi Windows Script Host thường gặp

Việc thực thi Windows Script Host đôi khi không thành công và bạn có thể thấy mình gặp lỗi như một trong các trường hợp sau.

Tình huống 1: Windows Script Host Access Is Disabled on This Machine

Bạn có thể thấy thông báo lỗi “Windows Script Host access is disabled on this machine, Contact your administrator for details” (quyền truy cập Windows Script Host bị vô hiệu hóa trên máy này. Hãy liên hệ với quản trị viên để biết chi tiết).

Windows Script Host Access Is Disabled on This Machine

Rõ ràng, lỗi xuất hiện do bạn mất quyền truy cập vào Windows Script Host trên máy hiện tại của mình.

Nếu đang sử dụng máy tính của người khác, bạn nên yêu cầu quản trị viên trợ giúp, theo đề xuất từ thông báo lỗi.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng máy tính của riêng mình, bạn có thể thử các phương pháp sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo để lấy lại quyền truy cập.

Tình huống 2: Windows Script Host Can Not Find Script File

Windows Script Host Can Not Find Script File

Windows Script Host cho biết Can not find script file “C:\Users\Public\Libraries\Checks.vbs” (the file location is not fixed) – không thể tìm thấy file script “C:\Users\Public\Libraries\Checks.vbs” (vị trí file không được cố định). Lỗi “Can not find script file” này xảy ra khi file script nhất định mà hệ thống cần hiện tại đã bị hỏng hoặc bị mất. Về lý thuyết, bạn có thể khôi phục/sửa chữa file script cần thiết để sửa lỗi Windows Script Host không thể tìm thấy file script.

Ngoài ra, đôi khi bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi Can’t find script engine “VBScript” for script.

Tình huống 3: Windows Script Host The System Cannot Find the File Specified

Bạn cũng có thể thấy cửa sổ Windows Script Host thông báo rằng: The system cannot find the file specified.

Windows Script Host The System Cannot Find the File Specified

Tương tự, lỗi này xảy ra khi hệ thống không tìm thấy file script nhất định (*.vbs).

Ngoài quyền truy cập bị từ chối, không thể tìm thấy file script và hệ thống không thể tìm thấy file được chỉ định được đề cập ở trên, còn có các thông báo lỗi khác có thể xảy ra cho biết lỗi Windows Script Host:

Not enough storage (Không đủ dung lượng lưu trữ)

Not enough memory (Không đủ bộ nhớ)

Blocked by group policy (Bị chặn bởi group policy)

The parameter is incorrec (Tham số không chính xác)

V.v…

Nguyên nhân nào gây ra lỗi Windows Script Host?

Windows Script Host là một công nghệ được phát triển bởi Microsoft. Nó được tạo ra để giúp quản trị viên hệ thống tự động hóa những tác vụ nhất định. Tuy nhiên, Windows Script Host này cũng được biết là hay gây ra lỗi. Điều tồi tệ nhất là lỗi này có thể bắt đầu xảy ra ngay cả trên một máy tính hoàn toàn mới mà không có lý do rõ ràng. Tuy nhiên, trong hầu hết mọi trường hợp, lỗi Windows Script Host là do một trong những nguyên nhân sau:

VBS script bị hỏng

Sự cố Windows registry

Sự cố Internet Explorer

Phần mềm độc hại

Lỗi Windows Script Host trên Windows 10

Trong đó, 3 loại lý do phổ phiến nhất được phát hiện là nguyên nhân gây ra lỗi Windows Script Host trên Windows 7, Windows 8 và Windows 10 là:

– Virus hoặc phần mềm độc hại: Virus hoặc phần mềm độc hại trên Windows Script Host được chứng minh là nguyên nhân chính gây ra lỗi này. Virus/phần mềm độc hại có thể tấn công hệ thống và lây nhiễm mã độc vào các file hệ thống quan trọng. Trong trường hợp này, bạn phải loại bỏ hoàn toàn virus kịp thời. Nếu không, nó có thể xóa các file hoặc phân vùng có giá trị và thậm chí làm hỏng hệ thống.

– File script VBS bị hỏng: Script VBS đề cập đến file có chứa code VBScript hoặc Visual Basic Scripting. Nếu file có vấn đề, lỗi Windows Script Host sẽ xuất hiện trên máy tính của bạn bất kỳ lúc nào.

– Lỗi registry: Loại lỗi này thường xuất hiện khi bạn cài đặt trực tiếp các chương trình mới đè lên những chương trình cũ. Điều này sẽ dẫn đến tốc độ chậm trong việc mở các chương trình và thậm chí là sự cố đột ngột trong hệ thống. Để tránh điều này, bạn nên gỡ cài đặt hoàn toàn các chương trình cũ trước khi bắt đầu cài đặt chương trình mới.

Và bây giờ, hãy cùng xem xét một số bản sửa lỗi khả thi cho tất cả những nguyên nhân này.

Cách khắc phục lỗi Windows Script Host một cách dễ dàng

Cách 1: Sửa file VBS Script

Điều đầu tiên bạn nên làm là trả lại file .VBS về các giá trị mặc định của nó. Điều này được thực hiện thông qua Registry Editor, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có một bản sao lưu toàn bộ máy tính của mình trước khi chỉnh sửa Registry.

1. Mở Registry Editor (nhập regedit vào hộp tìm kiếm và mở kết quả bạn cần), rồi đi tới Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\VBS.

2. Trên bảng điều khiển bên phải, nhấp đúp vào Default và thay đổi Value Data thành VBSfile.

Thay đổi Value Data thành VBSfile

3. Nhấp vào OK và khởi động lại máy tính. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Cách 2: Sửa chữa Registry

Mặc dù bản sửa lỗi ở trên liên quan đến Registry, các sự cố Registry khác cũng có thể dẫn đến nhiều cửa sổ lỗi Windows Script Host xuất hiện. Cách dễ nhất để làm điều đó là chạy một công cụ sửa chữa Registry đáng tin cậy và để nó khắc phục tất cả các vấn đề có thể tìm thấy.

Cách 3: Sửa chữa Internet Explorer

Nếu bạn đang gặp phải lỗi Windows Script Host khi sử dụng Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Internet Explorer.

2. Bấm vào nút Tools, sau đó chọn Internet Options.

3. Nhấp vào tab Advanced, chọn hộp kiểm Disable script debugging Internet Explorer và Disable script debugging (Other).

4. Bỏ chọn hộp kiểm Display a notification about every script error, sau đó bấm OK.

Cách 4: Loại bỏ phần mềm độc hại

Nếu bạn nghi ngờ rằng lỗi là do phần mềm độc hại, hãy chạy một chương trình chống phần mềm độc hại đáng tin cậy. Nếu công cụ tìm thấy bất cứ điều gì, hãy để nó cách ly và loại bỏ virus, sau đó bạn xem lỗi có biến mất không. Tham khảo: 11 phần mềm diệt virus hiệu quả nhất cho Windows để tim cho mình lựa chọn phù hợp.

Cách vô hiệu hóa Windows Script Host trong Win 10

Theo báo cáo, một số phần mềm độc hại HTML sẽ sử dụng các đối tượng WSH. Do đó, những người dùng Windows không cần tính năng này sẽ muốn tắt nó đi.

Làm cách nào để thoát khỏi cửa sổ pop-up Windows Script Host:

1. Mở hộp thoại Run.

2. Gõ regedit và nhấp vào nút OK.

3. Chọn Yes trong User Account Control để mở Registry Editor.

4. Tìm giá trị Enabled trong HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings. (Nếu không có sẵn giá trị này, hãy tự tạo nó).

5. Nhấp đúp vào Enabled từ ngăn bên phải.

6. Đặt Value data là 0.

7. Bấm vào nút OK để xác nhận.

8. Thoát khỏi Registry Editor.

Vô hiệu hóa Windows Script Host trong Win 10

Mẹo: Nếu không tìm thấy mục nhập trên máy tính của mình, bạn nên tạo mục nhập đó trong Registry Editor. Sau đó, đặt Value data là 1 và lưu các thay đổi.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể chạy bất kỳ script nào bằng WSH sau khi tắt nó (bao gồm các script VBScript và JScript).

Làm cách nào để kích hoạt lại Windows Script Host? Rất đơn giản, bạn chỉ cần xóa key Enabled trong Registry Editor.

Câu hỏi thường gặp về lỗi Windows Script Host

Windows Script Host có nghĩa là gì?

Tên cũ của Windows Script Host là Windows Scripting Host. Đây là một công nghệ tự động hóa cung cấp một môi trường cho người dùng hệ điều hành Windows để thực thi các script bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, sẽ thực hiện các tác vụ thông qua nhiều mô hình đối tượng khác nhau.

Làm cách nào để thoát khỏi cửa sổ Windows Script Host pop-up?

Bước 1: Mở hộp thoại Run bằng cách nhấn phím Windows + R.

Bước 2: Gõ regedit và nhấp vào nút OK.

Bước 3: Đi tới:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings\

Bước 4: Tạo key REG_DWORD mới và đặt tên là Enabled.

Bước 5: Thay đổi giá trị thành 0.

Bước 6: Đi tới HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings\ và thực hiện tương tự.

Lỗi script trên máy tính là gì?

Nếu lỗi script xuất hiện trên máy tính của bạn trong trình duyệt, điều đó có nghĩa là code JavaScript hoặc VBScript của bạn trên web không đúng. Thông thường, đây là một lỗi trang web, nhưng vẫn có khả năng xảy ra khi bạn đang tải xuống một trang web.

Wscript.exe có phải là virus không?

Dĩ nhiên là không. Wscript.exe thực sự là một file thuộc hệ điều hành Microsoft Windows (nằm trong C:\Windows\System32). Nó là một thành phần phần mềm đáng tin cậy trong Windows và được sử dụng để thực thi các file VBScript trên máy tính.

Rõ ràng, Windows Script Host là một ứng dụng được xây dựng trong Windows để chạy các chương trình VBScript. Lỗi Windows Script Host có thể hiển thị ngay lập tức, sau khi khởi động hoặc khi bạn đang chạy máy tính Windows. Nếu bạn thấy lỗi Windows Script Host access is disabled trên máy tính của mình, hãy nhớ, hãy thực hiện hai việc sau ngay lập tức:

Đảm bảo bảo mật dữ liệu bằng cách sao lưu file hoặc khôi phục tất cả dữ liệu bị mất.

Cố gắng khắc phục lỗi Windows Script Host (quyền truy cập bị từ chối, không thể tìm thấy file script, v.v…) bằng cách sử dụng các phương pháp được đề cập trong bài viết này.

Chúc bạn khắc phục sự cố thành công!

윈도우 스크립트 파일 호스트(windows script host) 오류 injector.vbs 해결방법(3분 해결)

윈도우10를 사용하다가 windows script host 창이 뜨면서 오류 메시지가 출력되는 경우가 있다. 일단은 윈도우 시작 아이콘 우측의 돋보기를 클릭한 후 입력창에 ‘winver’라고 입력해서 버전과 빌드 번호를 확인한 후 오류 해결방법을 찾아야 한다. 그러나 일단 다음 방법들을 한 가지씩 실행하고 PC를 재부팅해서 오류 여부를 확인하다 보면 대부분은 해결된다.

첫 번째, 숨김 폴더 설정을 해제하는 방법

1. 윈도우탐색기에서 C:\Users(또는 사용자)\PS 폴더 아래에 AppData 폴더가 보이는지 확인한다.

2. AppData 폴더가 보이지 않는다면 숨길 폴더로 설정되어 있기 때문에 오류가 출력될 수도 있다.

3. 윈도우탐색기를 실행한 후 [보기] 클릭, [옵션]을 클릭한다.

4. [폴더 및 검색 옵션 변경]을 클릭한다.

5. 폴더 옵션 창에서 [보기] 탭을 클릭한 후, 고급 설정 상자에서 맨 아래로 내려간다.

6. 밑에서 9번째 줄에 [숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시]를 체크한다.

보기탭화면

7. PC를 재부팅한 후 오류가 발생한다면 다음 단계를 진행한다.

두 번째, 바이러스 백신 프로그램으로 PC 검사해보는 방법

1. 사용하고 있는 백신 프로그램을 실행해 PC 검사를 실행한다.

2. 없다면 Windows Defender 백신 프로그램을 실행한다. (바로 다운로드하기)

3. PC를 재부팅한 후 오류가 발생한다면 다음 단계를 진행한다.

세 번째, 클린 부팅으로 오류가 발생하는 부분을 없애는 방법

클린 부팅은 PC실행에 필요한 최소한의 드라이버와 프로그램만 실행하므로 오류를 일으키는 프로그램이나 소프트웨어를 자동을 해결할 수도 있다.

1. 윈도우 시작 메뉴 우측의 돋보기 아이콘을 클릭한다.

2. ‘msconfig’를 입력하고 엔터키를 친다.

3. [시작프로그램] 탭을 클릭한다.

4. [작업 관리자 열기]를 클릭한다.

5. [상태] 탭에 ‘사용’으로 표시된 모든 프로그램을 ‘사용 안 함’으로 설정해야 한다. ‘사용’으로 되어있는 프로그램이 있는 줄에서 마우스 우클릭을 한다.

상태탭화면

6. ‘사용 안 함’을 선택한다.

7. 모든 프로그램을 사용 안 함으로 선택한 후 PC를 재 부팅한다.

8. PC를 재부팅한 후 오류가 발생한다면 다음 단계를 진행한다.

네 번째, 손상된 윈도우 시스템 파일을 복구하는 방법

1. 윈도 시작 메뉴 우측의 돋보기 아이콘을 클릭한다.

2. ‘명령 프롬프트’라고 입력하면 맨 위에 나타나는 [명령 프롬프트] 메뉴를 마우스 우클릭한 후 [관리자 권한으로 실행]을 선택한다.

3. 아래 명령어를 입력한 후 엔터키를 친다. 이 작업은 30분 정도 시간이 소요될 수 있다.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

4. 작업이 성공적으로 완료되었다는 메시지가 표시되면 다음 명령어를 입력하고 엔터키를 친다.

sfc/scannow

5. 안전성 검증이 100% 완료되었다는 메시지가 나오면 ‘exit’입력하여 화면을 종료시킨다.

6. PC를 재부팅한 후 오류가 발생한다면 다음 단계를 진행한다.

다섯 번째. 안전모드로 시스템 복원을 시도하는 방법

1. 키보드에서 윈도우 로고 키를 누른 상태에서 영어 ‘R’키를 누른다.

2. ‘msconfig’라고 입력한 후 [확인]을 클릭한다.

3. [부팅] 탭을 선택한다.

4. [안전 부팅]을 선택하고 [확인]을 클릭한다.

안전부팅화면

5. PC를 재부팅한 후 오류가 발생하지 않는다면

6. 키보드에서 윈도우 로고 키를 누른 상태에서 영어 ‘R’키를 누른다.

7. ‘msconfig’라고 입력한 후 [확인]을 클릭한다.

8. [부팅] 탭을 선택한다.

9. [안전 부팅]에 체크를 취소하고 PC를 재부팅한다.

윈도우 10이 실행되는 중에 windows script host 창이 출력되면서 오류메시지가 나오거나 injector.vbs오류가 나타나는 경우 윈도우 버전과 빌드 번호별로 해결방법이 다르다. 따라서 위의 방법대로 실행하다 보면 대부분 오류가 해결될 수 있다.

이지클린 EzClean :: 부팅시 Windows Script Host 오류뜨는 문제 해결 방법

부팅시 Windows Script Host 오류뜨는 문제 해결 방법

악성코드 치료프로그램을 사용 후 또는 프로그램을 강제로 제거하고 컴퓨터를 재시작 했을때 “~을 찾을 수 없습니다.”

라는 Windows Script Host(스크립트 파일) 창이 뜨는 경우가 있습니다.

파일만 삭제하고 시작 프로그램이나 스케쥴러에 등록된 목록을 제거하지 않아서 뜨는 오류창입니다.

“run.vbs을(를) 찾을 수 없습니다.” 라는 오류창입니다.

run.vbs파일이 삭제가 되었지만 시작 프로그램 또는 스케쥴러에 등록이 되었기에 뜨는 오류입니다.

삭제 방법

1. “EzClean (이지클린) – 시작 프로그램”을 사용해서 run.vbs 항목을 선택후 삭제

2, “제어판 – 관리 도구 -작업 스케쥴러”에서 동작중에 run.vbs가 들어간 목록을 찾아서 삭제합니다.

반응형

이지클린에서도 기본적으로 진단이 되지만 다른 변종들의 형태도 진단이 가능하도록 업데이트 될 예정입니다. 다음과 같이 진단합니다.

반응형

컴퓨터 킬 때 오류 창, pc 부팅 시 오류 안뜨게하는 방법 – 스크립트 파일 windows script host 창 없애는 법

시작 시 사용되는 프로그램을 사용 안함으로 바꿔주는 거라

pc에 큰 영향력을 주지 않으니 걱정하지 않아도 된다.

사용 안 함으로 바꾸고,

다시 컴퓨터를 키거나 pc 재시작 부팅 시

이제는 오류창이 안 뜨는 것을 확인할 수 있다.

Windows 10의 Windows Script Host 오류

“와 같은 오류 메시지가 표시됩니까?Windows Script Host access is disabled on this machine.” 컴퓨터에서 스크립트를 실행하는 동안? 실제로 이 문제에 직면한 경우 이 문제에 대한 매우 간단한 레지스트리 수정이 있습니다. 이 쉬운 단계를 따르십시오-

수정 – 레지스트리 편집기 수정

활성화해야 합니다. 마이크로소프트 스크립트 호스트 통해 컴퓨터에서 레지스트리 편집기.

NOTE–

개봉 후 레지스트리 편집기, 클릭 “File” 그리고 “Export“를 클릭하여 백업을 생성합니다.

문제가 발생하면 백업을 가져오기만 하면 레지스트리를 검색할 수 있습니다.

1. 찾다 상자에 입력한 다음 “regedit“.

2. 그런 다음 ‘Enter‘ 키보드에서 키

3. 이 위치로 이동-

ComputerHKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindows Script HostSettings

4. 창의 오른쪽에서 더블 클릭 에 “Enabled” DWORD 값.

5. ‘가치 데이터:‘ 에게 “1“.

6. 이제 “OK“를 눌러 변경 사항을 저장합니다.

닫다 레지스트리 편집기 창문.

Reboot 너의 컴퓨터.

그게 다야! 컴퓨터를 재부팅한 후 오류 없이 모든 스크립트를 쉽게 실행할 수 있습니다. 문제가 해결되었습니다.

Solved – Windows Script Host Error On Windows 10

Windows Script Host is an administration tool built in every Windows operating system. Its main function is the scripting abilities like batch files. The Windows Script Host error may appear on your Windows 10/8/7 computer due to virus invasion, registry errors, or VBS script file. This article mainly discusses how to fix Windows Script Host on Windows 10.

What does Windows Script Host do?

Windows Script Host, short for WSH, is actually a Microsoft technology; it is designed for computer administrators to automate and manage some tasks for the client computers (or servers). The scripting abilities which can be comparable to batch files are included in Windows Script Host. One of the most obvious characteristics is: it’s language-independent. That means the host is able to work with different Active Scripting language engines.

All in all, the Windows Script Host provides an environment for the Windows users to execute scripts in different languages which will perform tasks via different object models.

Windows Script Host Error Windows 10

Windows Script Host Error What is Windows Script Host error? It is an error occurs now and then on PCs running all versions of Windows operating systems. The Windows Script Host error is system related (it’s independent from any specific software) and often indicates the virus/malware infection, registry issue, or VBScript file problem.

Many people get bothered by this error seriously have written down the actual situation on the internet; they hope to get help from experienced users, and even professionals. For instance:

Hello, I am going to tell you a funny experience so I left 4 months for work and I left my laptop home (g9 593 Win 10 Pro) 2 days ago I came back, when I left my laptop was well taken care of , no viruses no problems, when I come back I found weird icons on desktop, that was blocking my desktop and sending me to some web site, so it took me a while to delete them, then after a lot of updating and fixing I successfully fixed a big part of the problem like updates, virus checking, registry cleaning (CCleaner), hardware parts checking with Acer center, and so on , but I am left with an error from Windows Script Host: Cannot find script file -something with starting with- Hxxxx.vbs. Now I tried to disable WSH but I couldn’t cause in Regedit I don’t have enabled line so I can’t set it to 0 as disabled, the thing is that I’ve read that WSH can be used by hackers or whatever viruses so I want it down. Is there any way or any software to disable it without Regedit where I miss the enabled line? – asked SurFac3 in Tom’s Hardware Forums

How Can You Recover Lost Files After Windows Update?

Definitely, the Windows Script Host tool in the user’s computer has been damaged somehow. As he said, virus invasion is of the common reasons for Windows Script Host error. Before telling him how to disable Windows Script Host, I’d like to share the popular causes and situations of Windows Script Host issue.

What Causes Windows Script Host Errors Virus or the Malware

VBS script file damage

Registry errors

3 types of reasons are found to be responsible for Windows Script Host error in Windows 7, Windows 8, and Windows 10.

Virus or the Malware : Windows Script Host virus or malware is proved to be the major cause of this error. The virus/malware may attack your system and infect the crucial system files with a malicious code. In this case, you must remove/eliminate the virus completely in time; otherwise, it may delete your valuable files/partitions, and even ruin your system.

: Windows Script Host virus or malware is proved to be the major cause of this error. The virus/malware may attack your system and infect the crucial system files with a malicious code. In this case, you must remove/eliminate the virus completely in time; otherwise, it may delete your valuable files/partitions, and even ruin your system. VBS script file damage : the VBS script refers to the file that contains VBScript or Visual Basic Scripting codes. If the file goes wrong, the Windows Script Host error vbs will appear on your computer at any time.

: the VBS script refers to the file that contains VBScript or Visual Basic Scripting codes. If the file goes wrong, the Windows Script Host error vbs will appear on your computer at any time. Registry errors: this type of errors usually shows up when you install new programs over the old programs directly. This will result in a slow speed in opening the programs and even a sudden crash in the system. To avoid this, you should uninstall the old ones completely before starting the install of the new program.

FYI: tips on how to recover from the virus:

Windows Script Host: Error Messages

The execution of the Windows Script Host failed sometimes and you may find yourself be stuck in the following situations.

Situation 1: Windows Script Host Access Is Disabled on This Machine

You may encounter Windows Script Host access is disabled on this machine, Contact your administrator for details.

Obviously, the error appears because you lose access to Windows Script Host on your current machine.

If you are using other people’s computer, you should ask the administrator for help, as suggested.

Yet, if you are running your own computer, you may try the methods that will be introduced in the next part to gain access again.

Situation 2: Windows Script Host Can Not Find Script File Windows Script Host says Can not find script file “C:\Users\Public\Libraries\Checks.vbs” (the file location is not fixed). This “can not find script file” error occurs when the certain script file needed by the system currently has been damaged or lost. In theory, you could recover/repair the needed script file to fix the Windows Script Host cannot find script file issue.

Additionally, you may also receive the Can’t find script engine “VBScript” for script error message sometimes.

Situation 3: Windows Script Host The System Cannot Find the File Specified

You may also see a Windows Script Host window informing you that The system cannot find the file specified.

Similarly, this error occurs when the system fails to find the certain script file (*.vbs).

In addition to access is denied, Can not find script file, and the system cannot find the file specified mentioned above, there are also other possible error messages indicating the Windows Script Host error:

Not enough storage

Not enough memory

Blocked by group policy

The parameter is incorrect

Etc.

Click to Tweet

How to Fix Windows Script Host on Windows 10

When a problem occurs, the first thing you want to do is try every possible means to solve it, right? But when you really encounter the Windows Script Host error, I advise you to take good care of your data first.

You should adopt MiniTool ShadowMaker to backup all important drives and files; besides, use the MiniTool Power Data Recovery to recover all lost data you need.

Recover Data with MiniTool Power Data Recovery

Please don’t waste any time! Just restore your files quickly by following the below-listed steps.

Step one: get MiniTool Power Data Recovery from a reliable link. (Please click on the button below to get the setup program and save it to the drive which doesn’t contain any lost files.)

Free Download

Step two: initialize the setup program to finish the installation process of MiniTool Power Data Recovery. Then, run this data recovery software to see the following window.

In general, the disk information loading process will last for only a few seconds (usually 2~3 seconds). Then, you’ll see the main interface of the software.

Step three: select a proper option from the top of the software main interface.

Logical Drives

Devices

In the case where Windows Script Host goes wrong, you should:

Select Logical Drives to recover files from a certain drive.

to recover files from a certain drive. Select Devices to recover files from a missing drive (you should also select this when you don’t which drive the files are included in).

Step four: double click on the target partition or the disk to perform a full scan on it. Then, wait for the scan.

Step five:

Look through the files found by MiniTool Power Data Recovery and check the ones you really need (if you can’t decide which files are useful and which are not, please check them all). Then, click on the Save button to choose another drive/disk to store the recovered files (please make sure the drive you’ve chosen has enough free space). Click on the OK button to confirm your choice. Wait until all the needed files have been recovered to the drive you specified.

Now, you can open the drive to check whether it contains all the lost data you need from the scanned drive. If yes, please close MiniTool Power Data Recovery software and end the data recovery task; if no, please choose more files from the search result to recover or finish another round of scan to have a try.

Should you have any questions, please let us know by leaving a message at the end of this article.

Useful Ways to Fix Windows Script Host Error in Windows 10 Run Microsoft Safety Scanner. Run SFC. Perform clean boot. Change the .vbs key value. Delete entries after Userinit.exe. Try Repair Install.

When you can confirm you have got all the data you need, the next step is to fix the error. There are some methods which are used frequently and have helped many people get out of the trouble; please take a look at them carefully.

Fix 1: run the Microsoft Safety Scanner.

The Microsoft Safety Scanner tool can be used to scan for viruses in a Windows PC.

Download the Microsoft Safety Scanner if you don’t have. Install it properly on your PC. Disable all the antivirus software and security essentials. Run the Microsoft Safety Scanner to check your PC for virus. Wait for the scan and do what it suggests you do.

Here’s how to retrieve deleted files on your PC.

Fix 2: run System File Checker (SFC).

Click on Cortana search box on the taskbar and input cmd. Right click on Command Prompt under Best match. Choose Run as administrator from the context menu. Choose Yes in the User Account Control pane. Type sfc /scannow and press Enter. Wait for the command to finish. Restart your computer.

What to do when Windows taskbar not working?

Fix 3: turn to clean boot.

Click on Cortana search box on the taskbar and input run. Select the Run app from the search result or just press Enter. Type msconfig into the textbox; then, press Enter or click on the OK button in the Run dialog box. The General tab will be checked by default in the System Configuration window. Choose Selective startup in the General tab. Make sure Load system services option is checked and the Load startup items option is unchecked. Shift to the Services tab. Check Hide all Microsoft services at the bottom. Click on the Disable all button to disable the remaining services. Click on the OK button. Restart the PC to see whether the Windows Script Host error messages will appear again.

Please be advised that you should undo the above steps after you found the error has been solved in order to start your PC normally.

Fix 4: change the value of the .vbs key.

Repeat step 1 and step 2 in the above fix 3. Type regedit and click on the OK button. Choose Yes in the User Account Control pane. Expand the HKEY_CLASSES_ROOT folder under Computer in the left navigation pane. Select .vbs folder in the left pane. Right click on the (Default) key in the right pane. Choose Modify… from the context menu. Make sure the Value data is VBSFile. Click on the OK button to confirm. Close Registry Editor and reboot your PC to let changes take effect.

Fix 5: delete entries after Userinit.exe (this method is useful when encountering Windows Script Host error on startup).

Repeat step 1 to step 3 in fix 4 to open Registry Editor. Expand HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, and Windows NT. Select CurrentVersion. Delete all the entries you can find after userinit.exe in the right pane (they are often VMApplet and WinStationsDisabled). Double click on Userinit. Remove C:\windows\system32\servieca.vbs or C:\WINDOWS\run.vbs. Make sure the default value is C:\Windows\system32\userinit.exe. Press OK. Close Registry Editor and reboot your PC to let changes take effect.

Please note that you can also try to delete the *.vbs entry when seeing Windows Script Host error message on startup.

If you have deleted important files by mistake, please recover them immediately:

Fix 6: rely on Repair Install.

This method should be your last resort; it will surely fix the Windows Script Host error and repair the corrupt system files.

Here’s how to repair install Windows 10.

Click to Tweet

How to Disable Windows Script Host in Win10

According to the report, some HTML malware will use WSH objects. Therefore, Windows users who don’t need this feature prefer to disable it.

How do I get rid of Windows Script Host pop up:

Open the run dialog box the way you like. Type regedit and click on the OK button. Choose Yes in the User Account Control pane to open Registry Editor. Find the Enabled value under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings. (When you find Windows Script Host enable missing, please create one yourself.) Double click on Enabled from the right-hand pane. Set the Value data to be 0. Click on the OK button to confirm. Exit the Registry Editor.

Tip: If you fail to find the entry on your computer, you should If you fail to find the entry on your computer, you should create it in Registry Editor. Then, set the Value data to be 1 and save changes.

Please be advised that you won’t be able to run any scripts using WSH after disabling it (VBScript and JScript scripts are included).

How to enable the Windows Script Host again? Definitely, you should delete the Enabled key in Registry Editor.

Conclusion

Clearly, the Windows Script Host is an application built in Windows to run VBScript programs. The Windows Script Host error shows up now and then on startup or when you’re running Windows computer. If you really see the Windows Script Host access is disabled error on your computer, remember, do the following two things without delay:

Ensure data security by backing up files or recovering all lost data.

Try to fix the Windows Script Host error (access is denied, cannot find script file, etc.) by using the methods mentioned in this post.

Should you have any doubts, please leave a message below.

Windows Script Host Error FAQ

? What does Windows Script Host mean? The former name of Windows Script Host is Windows Scripting Host; it is an automation technology that provides an environment for the Windows operating system users to execute scripts in different languages which will perform tasks via different object models.

? How do I get rid of Windows Script Host pop up? Open Run dialog by pressing Windows key + R. Type regedit and click on the OK button. Go to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings\. Create a new REG_DWORD key and name it as Enabled. Change the value to 0. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings\ and do the same.

? What is script error on my computer? If the script error appears on your computer in a browser, it means that your JavaScript or VBScript code on the web is not correct. Usually, this is a webpage error, but there are still chances it is caused while you are downloading a webpage.

? Is wscript.exe a virus? Of course not. The wscript.exe is actually a file belongs to the Microsoft Windows Operating System (located in C:\Windows\System32). It is a trustworthy software component in Windows and it is used to execute the VBScript files on your computer.

키워드에 대한 정보 windows script host 오류

다음은 Bing에서 windows script host 오류 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  메인보드 화이트 | 눈이 부시죠? 찐 화이트 감성의 컴퓨터! 소개드릴게요~ (Amd Ryzen 5800X + Rtx 3070) 조합의 게이밍 Pc 답을 믿으세요
See also  갤럭시탭S6 라이트 필름 추천 | 있으면 좋은 갤럭시탭S6 라이트 악세사리 추천! 인생 종이필름? 최근 답변 216개

See also  이바지 음식 종류 | 한국음식의 끝판왕! 요즘은 보기힘든 300만원짜리 이바지음식 만들기 / Korean Traditional Wedding Food Making Process 상위 158개 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정]

 • how to fix windows host script error
 • fix windows script host
 • script host error
 • startup error windows 10
 • windows 10 script host error
 • fix script host error windows
 • windows
 • how to

Windows #스크립트 #호스트 #오류를 #​​수정하는 #방법은 #무엇입니까? #| #[빠른 #수정]


YouTube에서 windows script host 오류 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Windows 스크립트 호스트 오류를 ​​수정하는 방법은 무엇입니까? | [빠른 수정] | windows script host 오류, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *