Skip to content
Home » Windows Media Player 12 다운로드 | Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법 20529 투표 이 답변

Windows Media Player 12 다운로드 | Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법 20529 투표 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “windows media player 12 다운로드 – Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://hu.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://hu.taphoamini.com/photos/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Cap Trong Nam – How To 이(가) 작성한 기사에는 조회수 10,885회 및 좋아요 69개 개의 좋아요가 있습니다.

windows media player 12 다운로드 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법 – windows media player 12 다운로드 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

This video will show you how to install Windows Media Player WMP on Windows 10 and how to make Windows Media Player default.
– See more:
How to Add Music to the Windows Media Player Library on Windows 10: https://youtu.be/FGfLYA9lGD0

windows media player 12 다운로드 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Windows Media Player 12 – Trình nghe nhạc của Microsoft

Phần bổ sung và bổ trợ cho Windows Media Player · Link Download chính thức: · Các link tải khác: · Ứng dụng liên quan và thay thế · Có thể bạn quan tâm.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: download.com.vn

Date Published: 6/23/2021

View: 5169

Download Windows Media Player 12 free for PC, Mac – CCM.net

Windows Media Player 12 a media player available for Windows 7, 8 and 10, as well as for macOS. Version 12 has been enriched with additional …

+ 여기에 보기

Source: ccm.net

Date Published: 4/29/2022

View: 8684

윈도우 미디어 플레이어 12 다운로드/설치 1분해결! – 봉잡스

윈도우 미디어 플레이어는 기본 프로그램으로 윈도우에 설치시 함께 설치되는 것이 일반적이지만, 경우에 따라 별로로 설치를 해야 되는 경우도 있다.

+ 여기를 클릭

Source: gbworld.tistory.com

Date Published: 8/23/2021

View: 9553

윈도우 미디어 플레이어 12 다운로드와 설치 방법

윈도우 미디어 플레이어 12 설치. Windows Media Player 12 Install 01. 다운로드 받은 설치 파일을 실행하면 독립 실행형 설치 …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: extrememanual.net

Date Published: 2/20/2022

View: 8040

윈도우 미디어 플레이어 ( windows media player 12 ) 다운로드

윈도우 미디어 플레이어 ( windows media player 12 ) 다운로드. 윈도우 유저라면 동영상 재생 플레이어로 대부분 기본적으로 별도로 설치하지 않고, …

+ 여기에 보기

Source: ssolinfo.tblogdomain.com

Date Published: 10/28/2022

View: 253

윈도우즈 미디어 플레이어 12 다운로드 – KIYINDO SHIATSU

만약 당신이 당신의 인생에서 윈도우 미디어 플레이어를 누락 했습니다., 잘하면 당신은 지금 당신의 시스템에 설치할 수 있다. 마이크로소프트는 미래에 그것에 대 한 …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.kiyindo-shiatsu.com

Date Published: 12/5/2021

View: 470

주제와 관련된 이미지 windows media player 12 다운로드

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

See also  대구 교육청 스승 찾기 | [스승의 날 감동영상] 선생님이 설문조사 하다 갑자기 눈물 흘린 사연은? | 대구교육 따뜻한 교육공동체 만들기 답을 믿으세요
Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법
Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법

주제에 대한 기사 평가 windows media player 12 다운로드

 • Author: Cap Trong Nam – How To
 • Views: 조회수 10,885회
 • Likes: 좋아요 69개
 • Date Published: 2020. 11. 3.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=D13gkjh4yik

Trình nghe nhạc của Microsoft

Windows Media Player 12 được thiết kế bởi người yêu phương tiện, dành cho người yêu phương tiện.

Windows Media Player 12 được cung cấp như một phần của Windows 7 và Windows 8 phát nhiều nhạc và video hơn bao giờ hết, bao gồm Flip Video và các bài hát không được bảo vệ từ thư viện iTunes của bạn!

Sắp xếp bộ sưu tập phương tiện số của bạn, đồng bộ hoá các tệp phương tiện số với thiết bị di động, mua sắm trực tuyến các nội dung phương tiện số và hơn thế nữa với Windows Media Player 12.

Chế độ phát lại được sắp xếp hợp lý

Chế độ Đang Phát là kết quả của nghiên cứu về sự tối thiểu: Nó chỉ cho bạn biết các điều khiển bạn cần để không có gì cản trở giữa bạn và nhạc hoặc video của mình. Hình thu nhỏ thanh tác vụ mới với các điều khiển phát lại khiến cho việc xem trước dễ dàng hơn và thú vị.

Phát nhiều phương tiện hơn ở nhiều nơi hơn.

Windows Media Player 12 được tích hợp hỗ trợ cho nhiều định dạng âm thanh và video phổ biến. Đồng bộ hoá nhạc, video và ảnh hoặc phát trực tuyến phương tiện tới thiết bị của bạn để bạn có thể tận hưởng thư viện của mình ở bất cứ nơi đâu, ở nhà hoặc trên đường.

Chú ý: Windows Media Player không khả dụng cho Windows RT.

Giao diện cho Windows Media Player

Với giao diện, bạn có thể thay đổi diện mạo của Windows Media Player bằng một vài lần bấm chuột với tần suất bạn muốn. Một số giao diện chỉ thay đổi diện mạo của Player với đồ họa và hoạt ảnh, trong khi một số giao diện cũng thêm các tính năng mới. Giao diện dễ tải xuống và cài đặt và bạn có thể tự do chuyển đổi giữa các giao diện khác nhau trong Player bằng tính năng lựa chọn Giao diện.

Chú ý: Một số giao diện được tối ưu hóa cho Windows Vista và Windows XP và có thể có giao diện giống như khi được dùng trong Windows 7 và Windows 8.

Trực quan hóa dành cho Windows Media Player

Mẫu trực quan hoá là màu sắc, hình dáng và khuôn mẫu di chuyển theo nhạc trong chế độ Đang Phát của Windows Media Player. Player đi kèm với một số lượng trực quan hóa và bạn có thể tải xuống nhiều hơn trên trang này.

Phần bổ sung và bổ trợ cho Windows Media Player

Phần bổ sung hoặc bổ trợ thêm chức năng như hiệu ứng âm thanh hoặc khả năng DVD vào Windows Media Player.

Windows Media Player 12 free for PC, Mac

Windows Media Player 12 a media player available for Windows 7, 8 and 10, as well as for macOS. Version 12 has been enriched with additional features from the previous versions including a simplified interface and an improved play mode.

What is Windows Media Player 12?

Windows Media Player 12, is the famous default media player in the Windows operating system. It is a very complete tool that not only allows you to listen to music and watch videos. Furthermore, it has a couple of convenient additional features, such as burning CDs, synchronizing media files with portable players, shopping for digital content online, streaming to other devices in your network, and much more. The media player is also available for owners of a macOS-based device, making it possible to play Windows native media files on your Mac.

What are the key features of Windows Media Player 12?

Easy to use: Windows Media Player is the default multimedia player for Windows. It comes with a simple and straightforward user interface. Thanks to this application, viewing or listening to files saved on your computer or external storage devices becomes a piece of cake.

Windows Media Player is the default multimedia player for Windows. It comes with a simple and straightforward user interface. Thanks to this application, viewing or listening to files saved on your computer or external storage devices becomes a piece of cake. Manage your media library: This player allows you to sort your music in your very own media library based on different criteria, such as song title, album, artist, date, musical genre, etc. You will also be able to edit the metadata and see the covers of your albums.

This player allows you to sort your music in your very own media library based on different criteria, such as song title, album, artist, date, musical genre, etc. You will also be able to edit the metadata and see the covers of your albums. Create playlists: Windows Media Player 12 offers you the possibility of creating your own custom playlists from the media files available in your library and the local folders on your device.

Windows Media Player 12 offers you the possibility of creating your own custom playlists from the media files available in your library and the local folders on your device. CD ripping: You can extract music from your audio CDs and convert them into MP3 files. You will be able to choose specific songs or rip the entire disc. Furthermore, you can define the desired output format bitrate and quality of your file.

You can extract music from your audio CDs and convert them into MP3 files. You will be able to choose specific songs or rip the entire disc. Furthermore, you can define the desired output format bitrate and quality of your file. Compatibility: Windows Media Player 12 supports a broad range of audio and video formats, including AVI, MP4, MOV, MKV, WMV, WMA, AAC, FLAC, MPG, M3U, MP3, and many more.

© Microsoft

How to install Windows Media Player 12?

If you are the owner of a Windows computer or laptop, Windows Media Player should be readily available on your device. Nevertheless, in case you cannot find it or if you have deleted it by accident, you can reinstall the application through the installation file that you can download for free on this page.

Is it free?

Windows Media Player comes preinstalled with your copy of the Windows operating system. You can use this application completely free of charge.

윈도우 미디어 플레이어 12 다운로드/설치 1분해결!

윈도우 미디어 플레이어는 기본 프로그램으로 윈도우에 설치시 함께 설치되는 것이 일반적이지만, 경우에 따라 별로로 설치를 해야 되는 경우도 있다. 이번 포스팅에는 이런 경우에 윈도우 미디어 플레이어를 다운받는 링크 및 설치 방법에 대해 정리해봤다.

윈도우 미디어 플레이어 12 다운로드/설치 1분해결!

1. 가장 먼저 하단의 링크를 클리한다. 마이크로소프트사에서 제공하는 윈도우 미디어 플레이12 다운로드 페이지이다.

2. 페이지 중에 Windows Media Player 받기를 찾아 클릭한다.

3. Windows Media Player 받기를 클릭하면 아래와 같은 페이지가 열린다. 윈도우 8, 윈도우7 등 현재 본인이 사용중인 윈도우 버전에 맞는 항목의 ‘미디어 기능 팩을 다운로드’를 클릭해준다.

※참고 사용중인 윈도우 버전 확인은 밑의 링크를 참고할 것.

4. 미디어 기능 팩을 다운로드 를 클릭하면 아래와 같은 페이지가 열린다. 붉은색 다운로드 배너를 클릭한다.

5. 다운로드 배너를 클릭하면 아래와 같이 원하는 다운로드 선택이라는 창이 열린다. 사용중인 윈도우의 비트에 맞는 파일을 선택하여 다운로드를 진행하자. x64가 64비트, x86이 32비트이다. 잘 모르겠으면 모두 선택하고 다음을 클릭하면 자동으로 사용중인 운영체제에 알맞는 파일이 받아진다.

다운로드한 파일을 실행하면 WMP 설치가 진행된다. 설치과정은 어렵지 않으니 자세한 설명은 생략하도록 하겠다.

※참고 혹시 윈도우 미디어 플레이어 12 설치시 오류가 발생하거나 윈도우XP를 사용중인 경우 아래의 링크에서 윈도우 미디어 플레이어 11을 받아 사용하면 되니 참고할 것.

이상입니다. 윈도우 미디어 플레이어 12 다운로드/설치 정보, 도움 되셨나요?

반응형

그리드형

윈도우 미디어 플레이어 12 다운로드와 설치 방법

윈도우 미디어 플레이어는 윈도우 설치시 기본으로 제공되는 소프트웨어 중 하나이지만 윈도우 KN 버전과 N 버전은 멀티미디어 기능이 제외되어 있기 때문에 필요하다면 별도로 설치를 해야하는데요.

요즘엔 팟플레이어 같은 서드파티 소프트웨어를 많이 사용하지만 인강 또는 유료 VOD를 시청할 때 간혹 미디어 플레이어를 요구하는 경우가 있고 스마트폰을 연결할 때 사용하는 MTP 인터페이스도 윈도우 미디어 플레이어에 내장되어 있는 기능이기 때문에 윈도우 미디어 플레이어가 없다면 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다.

만일 윈도우 KN 버전 또는 N 버전을 사용하면서 윈도우 미디어 플레이어가 필요하다면 다음과 같은 방법으로 설치할 수 있습니다.

윈도우 미디어 플레이어 12 다운로드

윈도우 버전에 맞는 미디어 기능팩 페이지로 이동한 다음 다운로드 버튼을 클릭합니다.

32비트 사용자는 파일명에 x86으로 표시되어 있는 설치 파일을 다운로드 받으면 되며 64비트 사용자는 둘 다 받아줍니다.

윈도우 미디어 플레이어 12 설치

다운로드 받은 설치 파일을 실행하면 독립 실행형 설치 관리자가 실행됩니다. ‘예’ 버튼을 클릭합니다.

Windows용 기능 팩 사용권 계약서에서 ‘동의함’ 버튼을 클릭하면 미디어 플레이어 12 설치가 진행됩니다.

설치가 완료되면 Windows 시작 > 모든 앱 > Windows 보조프로그램 > Windows Media Player에서 확인할 수 있습니다.

윈도우 미디어 플레이어 ( windows media player 12 ) 다운로드

윈도우 미디어 플레이어 ( windows media player 12 ) 다운로드

윈도우 유저라면 동영상 재생 플레이어로 대부분 기본적으로 별도로 설치하지 않고, 윈도우를 설치했을 때에 기본 프로그램인 윈도우 미디어 플레이어 ( Windows Media Player) 를 사용하는 분들이 많이 계시죠? 따로 다운 받지 않고도 쉽고 고 간편하고 깔끔하게 사용하기에 적합한 프로그램이기에 많은 분들이 사용하기에 편리한 윈도우 미디어 플레이어에요.

그렇지만, 실수로 삭제가 되어진 경우 또는 설치가 되어져 있지 않은 분들은 MS 공식 홈페이지를 통해서 각자의 컴퓨터 윈도우 버전에 맞게 다운로드 할 수 있어요. 윈도우 미디어 플레이어 다운로드 하기 빠른 설치방법을 공유해드려요.

■ MS 공식 홈페이지 바로 가는 방법

윈도우 미디어 플레이어 ( Windows Media Player 12 ) 다운받기 쉽도록, 바로 갈 수 있는 주소 올려드려요

아래 링크를 통해서 쉽고 빠르게 다운로드 받아보세요.

↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓

support.microsoft.com/ko-kr/help/17946/windows-media

■ 윈도우 미디어 플레이어 ( Windows Media Pl ayer 12 ) 다운로드 방법

위에 링크를 통해서, MS 공식 홈페이지의 윈도우 미디어 플레이어 ( Windows Media Player 12 ) 를 다운

받기 쉽게 아래와 같은 창이 뜰거에요.

가장 먼저 윈도우 사진 옆에 보이는 [ Windows Media Player 받기 ] 부분을 클릭해주세요

■ Windows Media Player 받기 – 윈도우 각 버전마다 다운로드 방법

각자 컴퓨터의 버전에 맞춰서 윈도우 미디어 플레이어 ( Windows Media Player 12 )를 다운 받으시면 됩니다

윈도우 7 , 윈도우 8.1 , 윈도우 10 의 버전으로 각각 현재 이렇게 다운 가능하며,

[ 미디어 기능 팩 ] 을 클릭하시면 다운로드 창이 나타납니다.

윈도우 미디어 플레이어는 현재 사용하는 컴퓨터의 버전에 맞게 다운 받을 수 있게 다운로드가 가능하며,

언어도 선택이 가능하오니 편리한 언어로 선택하셔서 다운로드하시면 됩니다.

■ 윈도우 미디어 플레이어 ( Windows Media Player 12 ) 다운로드 선택

다운로드를 클릭하면, 위와 같이 원하는 다운로드 선택을 할 수 있다.

사용중인 윈도우의 비트 ( X64 = 64비트 / X86 = 32비트 )에 맞는 파일을 선택해서 사용해도 되며,

나의 윈도우의 비트를 잘 모르겠다 생각되면 모두 선택 후 다음을 클릭하면

똑똑한 컴퓨터가 알아서 자동으로 나의 컴퓨터에 맞춰서 알맞는 파일이 다운로드 된다.

■ 윈도우 미디어 플레이어 ( windows media player ) 의 단점

그러나 이렇게 편리한 윈도우 미디어 플레이어 ( Windows Media Player ) 의 단점도 있겠죠?

아쉬운 단점 중 하나는 윈도우 미디어 플레이어는 내장 코덱이 적어서 요즘 만들어진 동영상 파일을 재생 되지 않는 경우도 있기에, 외부 통합 코덱을 설치하여 활용하는 것을 권장하는 편이다.

위와 같이 www.starcodec.com/ko/ 스타코덱의 사이트를 들어가시면,

현재 무료로 배포되고 있는 통합코덱으로 동영상, 음악을 재생하기 위한

안정성이 검증된 최상의 코덱들로 구성되어 있어 왠만한 대부분의 영상을 편리하게 시청할 수 있다.

지금까지 윈도우 미디어 플레이어 ( Windows Media Player 12 ) 다운로드에 관한

간단한 설치 방법을 알려드렸으니, 꼭 한번 활용해보세요!

반응형

키워드에 대한 정보 windows media player 12 다운로드

다음은 Bing에서 windows media player 12 다운로드 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  비상 전원 수전 설비 | [소방설비전기 실기] 비상전원수전설비의 개념, 적용대상,약어 명칭 (전용 변압기에서 소방부하 전원을 공급하는 경우) 인기 답변 업데이트
See also  모든 상황 속 에서 가사 | [악보\U0026찬양] '모든 상황 속에서' 김영민 曲, 예수전도단 화요 102 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Windows #10에서 #Windows #Media #Player #12를 #다운로드 #및 #설치하는 #방법


YouTube에서 windows media player 12 다운로드 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Windows 10에서 Windows Media Player 12를 다운로드 및 설치하는 방법 | windows media player 12 다운로드, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *